Beskydy 2020
1/125 s, F5.6
1/125 s, F5.6
1/400 s, F10
1/400 s, F10
1/13 s, F3.5
1/13 s, F3.5
1/200 s, F5.3
1/200 s, F5.3
1/20 s, F3.5
1/20 s, F3.5
1/25 s, F3.5
1/25 s, F3.5
1/200 s, F7.1
1/200 s, F7.1
1/4 s, F3.5
1/4 s, F3.5
1/125 s, F5.6
1/125 s, F5.6
1/60 s, F5.6
1/60 s, F5.6
1/125 s, F5.6
1/125 s, F5.6
1/10 s, F3.5
1/10 s, F3.5
1/6 s, F3.8
1/6 s, F3.8
1/8 s, F3.8
1/8 s, F3.8
1/100 s, F5.0
1/100 s, F5.0
1/200 s, F7.1
1/200 s, F7.1
1/25 s, F3.5
1/25 s, F3.5
1/5 s, F3.5
1/5 s, F3.5
1/4 s, F3.5
1/4 s, F3.5
0.4 s, F3.5
0.4 s, F3.5
1/80 s, F4.5
1/80 s, F4.5
1/15 s, F3.5
1/15 s, F3.5
1/160 s, F6.3
1/160 s, F6.3
1/500 s, F9.0
1/500 s, F9.0
1/250 s, F8.0
1/250 s, F8.0
1/15 s, F3.5
1/15 s, F3.5
1/200 s, F7.1
1/200 s, F7.1
1/200 s, F7.1
1/200 s, F7.1
1/800 s, F7.1
1/800 s, F7.1
1/400 s, F10
1/400 s, F10
1/4 s, F3.5
1/4 s, F3.5
1/320 s, F9.0
1/320 s, F9.0
1/500 s, F11
1/500 s, F11
1/500 s, F11
1/500 s, F11
1/320 s, F9.0
1/320 s, F9.0
1/320 s, F9.0
1/320 s, F9.0
1/400 s, F10
1/400 s, F10
1/200 s, F7.1
1/200 s, F7.1
1/160 s, F6.3
1/160 s, F6.3
1/250 s, F8.0
1/250 s, F8.0
1/40 s, F5.3
1/40 s, F5.3
1/400 s, F10
1/400 s, F10
1/640 s, F6.3
1/640 s, F6.3
1/250 s, F8.0
1/250 s, F8.0
1/250 s, F8.0
1/250 s, F8.0
1/400 s, F10
1/400 s, F10
1/40 s, F3.5
1/40 s, F3.5
1/200 s, F5.6
1/200 s, F5.6
1/200 s, F5.6
1/200 s, F5.6
1/80 s, F5.6
1/80 s, F5.6

Vygenerováno: neděle 31. května 2020 v 17:43:52 (c) Jaroslav Nádhera